Fiskevårdsåtgärder

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

  • bidra till att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa följs
  • återskapa miljön i och kring ett vattendrag
  • förbättra vattenkvalitén
  • plantera ut fisk.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag och stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd.

Havs- och fiskeriprogrammet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Exempel på regionala fiskevårdsåtgärder

Utsättningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsgivningen regleras av Svensk författningssamling (SFS 1994:1716 §16) samt Fiskeriverkets författningssamling (FIFS 2001:3). Syftet med lagstiftningen är dels att förhindra oönskad spridning av arter och stammar av fisk eller kräftor, dels hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Lagstiftningen är restriktiv och för exempelvis signalkräftor ges tillstånd enbart till vattenområden där tillstånd tidigare har givits.

Blanketter

Ansökan om tillstånd för utsättning av fisk och kräftor Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport om utplantering av fisk Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket i Stockholms skärgård. Sedan 2006 finns det därför 25 vikar i Stockholms skärgård där fiskeförbud råder under perioden 1 april–15 juni. Samtliga områden som avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter. 

Utöver vårfredningsområdena finns fredningsområden i vissa åmynningar, där fiskeförbud råder på hösten när öringen går upp i vattendragen för att leka.

För kartor och mer information, se fiskeguiden Länk till annan webbplats.

I filmen Silverskatten kan du se exempel på fiskevårdsarbete, till exempel dammutrivning och elfiske, för att förbättra förhållanden för havsöring i Stockholms skärgård. Filmen som producerades 2015 är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Sportfiskarna.

Silverskatten (youtube-film, längd 30,50 min) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2017 drivit projektet Refisk med den huvudsakliga målsättningen att ta fram ett förslag om ändrade fiskeregler längs ostkusten. Projektet har arbetat för ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning – med åtgärdspaket och fiskeregler – som passar de regionala förutsättningarna. HaV är den myndighet som fattar beslut om nya fiskeregler.

Havs- och vattenmyndigheten, som är den myndighet som bedriver översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runtom i Sverige, har beslutat om de nya reglerna i enlighet med Länsstyrelsens och projektet Refisks förslag. I samband med det avslutades projektet.

De nya fiskereglerna gäller från och med den 1 april 2021

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00