• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Retrout

Retrout

RETROUT – Hållbar fisketurism i Östersjöregionen (Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination) är ett Östersjöomfattande projekt finansierat av EU:s Östersjöprogram.

Projektet sorterar under programprioriteringen Effektiv förvaltning av naturresurser, och det specifika målet Resurseffektiv blå tillväxt. Partnerskapet omfattar 14 samarbetsparter från länderna runt Östersjön (Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen) och 25 associerade organisationer.

Projektet syftar till att utveckla och främja hållbar kustfisketurism, öka potentialen hos de ekosystemtjänster som den bygger på och samtidigt säkerställa ett integrerat genomförande av den gemensamma fiskepolitiken, vattendirektivet och det marina direktivet. Projektet bidrar till målen för EU:s strategi för Östersjön när det gäller att uppfylla den ökande efterfrågan på temabaserade turismprodukter av hög kvalitet och internationalisering av små och medelstora företag.

Målgrupper är små och medelstora företag (leverantörer av sportfisketjänster, hotell, restauranger, researrangörer), kustkommuner, turistråd och regionala myndigheter med ansvar för företagsfrämjande och miljöskydd samt intresseorganisationer som fiskeföreningar, natur- och miljöorganisationer.

Vi har valt ut en pilotdestination vardera i Sverige (Stockholms skärgård), Estland (Viinistu vid Finska viken), Lettlands västkust, Klaipedaregionen i Litauen och Gdanskbukten i Polen. I vart och ett av dessa områden kommer ett program för destinationsutveckling att genomföras med målet att skapa exportmogna fisketurismdestinationer. Projektet fokuserar främst på sportfiske efter havsöring, men även andra arter och aktiviteter kan komma att ingå i de upplevelsepaket som är målet. Ett övergripande mål är att marknadsföra Östersjöregionen som en havsöringsfiskedestination.

En viktig faktor för att kunna öka potentialen inom fisketurismbranschen är att stärka fiskpopulationerna i Östersjön. Miljön i Östersjön och i kustmynnande vattendrag är kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet, och omfattande och målmedvetna åtgärder krävs för att stärka bestånden av fisk. Kunskap av vilka åtgärder som behöver genomföras och var saknas ofta inte. Ändå sker alldeles för lite för att målen inom vattendirektivet, det marina direktivet och andra internationella konventioner och överenskommelser ska kunna nås. Till exempel har HELCOM identifierat de viktigaste vattendragen att arbeta med miljöförbättrande åtgärder i för att populationen av lax och öring ska kunna stärkas. Östersjöländernas miljöministrar har undertecknat denna rekommendation, men åtgärdstakten är ändå alltför långsam.

Projektet kommer att genomföra ett antal restaurerings projekt, samt studera redan genomförda projekt för att identifiera framgångsfaktorer och möjliga orsaker till åtgärdsunderskottet. Resultaten av utvärdering av dessa åtgärder kommer att sammanfattas i en verktygslåda för restaurering av vattendrag i Östersjöregionen. Målet är att denna verktygslåda skall spridas och användas av kommuner, regionala organisationer (som t ex Länsstyrelser) och intresseorganisationer som arbetar med restaurering av vattendrag i Östersjöområdet.

Projektet delfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och med medel för landsbygdsutveckling från Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt med medel från Interreg Baltic Sea Region Programme. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På projektets hemsida http://www.retrout.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om kommande aktiviteter och resultat.

Kontakt

Enheten för miljöanalys