Begränsningar för fritids- och kulturverksamhet

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Du som driver gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar ska:

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetslokalen inomhus eller inom ett anläggningsområde.
 • Säkerställ att maxantalet inte överskrids, även för varje avgränsat utrymme.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts, även för varje avgränsat utrymme.
 • Tydligt anslå maxantalet för verksamhetslokaler och anläggningsområden, även för varje avgränsat utrymme.
 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Säkerställ att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Beräkning av maxantal

 • Maxantalet för badanläggning, gym- eller sportanläggning, museum eller konsthallar ska beräknas på sådant sätt att varje kund eller besökare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer.
 • För nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar gäller istället att beräkning av maxantal ska ske på sådant sätt att varje besökare inom anläggningsområdet ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Tivolianordning eller liknande attraktioner ska vidta åtgärder för att undvika trängsel i dessa.

Råd för att undvika trängsel

Trängsel kan undvikas genom att

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra och hur de bör förflytta sig i lokalerna.

Film om vad lagen innebär för verksamhetsutövare

I filmen beskrivs vad den tillfälliga covid-19-lagen innebär och hur verksamhetsutövare inom gym- och sportanläggningar kan tänka för att anpassa verksamheten utifrån begränsningarna.

Frågor och svar

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Föreskriften anger att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Detta är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Beräkningen ska göras i två steg. Först fastställs den tillgängliga ytan. Därefter divideras talet med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts, dvs vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan.

Vad som avses med tillgänglig yta kan variera mellan olika verksamheter, varför begreppet är svårt att definiera. Generellt kan sägas att kunder och besökare ska ha tillträde till och möjlighet att röra sig på ytan för att den ska betraktas som en tillgänglig yta. Eftersom maxantalet enbart tar sikte på kunder och besökare får endast ytor som dessa har tillträde till beaktas vid beräkningen. Utrymmen som enbart personal och andra uppdragstagare har tillträde till, t.ex. personalmatsalar och lager ska bortses från. Inte heller ytor som upptas av inventarier såsom hyllsystem och annan förvaring ska räknas med.

Ytor som upptas av simbassänger, löpband, träningsmaskiner m.m. kan som utgångspunkt räknas in i den tillgängliga ytan eftersom den som t.ex. simmar eller springer på ett löpband har möjlighet att använda sig av ytan. Ytan är därför tillgänglig för kunden eller besökaren.


En bedömning behöver göras i varje enskilt fall, därför blir vägledningen på en övergripande nivå. Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats övergripande definierat ett avgränsat utrymme, där står det:

En lokal kan innehålla flera avgränsade utrymmen. Ofta handlar det om olika fysiska rum eller våningsplan, men avgränsningen kan se olika ut. Ett avgränsat utrymme har dock alltid en tydlig fysisk avgränsning i förhållande till omkringliggande utrymmen.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Om det upplevs oklart om ett utrymme är avgränsat, men det är ett utrymme där människor uppehåller sig och det finns risk för trängsel, ska det ändå behandlas som ett avgränsat utrymme. Fokus för tillsynen är att minska smittspridningen och därför ska bedömningarna också präglas av det.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Nej. Förordningen talar om kunder och besökare, varför Folkhälsomyndigheten har valt att använda samma begrepp. Anställda omfattas vidare av arbetsmiljöregler m.m. och kan ha tillgång till skyddsutrustning, plexiglas m.m. Med 10 kvadratmeter som utgångspunkt har vi tagit höjd för personal, kundvagnar m.m.

Badanläggningar omfattas av reglerna om maxantal med mera i covid-19-regelverket och dessa regler gäller oavsett besökskategori. Begränsningen gäller inte under den tid som en verksamhetslokal endast används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800).

Lokalen används för fysisk träning, alltså omfattas den av reglerna för sportanläggning, inte privat sammankomst. Därmed är grundregeln att varje deltagare ska ha tillgång till 10 kvadratmeter fri yta. Om hallen har en 120 kvadratmeter stor yta som deltagarna kan använda, kan 12 deltagare vistas där samtidigt. Kommunen har i det här fallet ansvaret att räkna ut hur många deltagare som kan vistas i lokalen samtidigt och ska sätta upp skyltar som tydligt visar hur många deltagare som får vara där. Det här gäller för varje avgränsat utrymme i idrottshallen. Det kan alltså skilja sig från rum till rum.

Gym- och sportanläggningar samt badhus omfattas av begränsningarna. När regeringen eller annan myndighet fattar beslut kan det omfatta en, flera eller alla exempel inom fritids- eller kulturverksamheter. Detta anges i förordningar, föreskrifter eller beslut.

Yogaklasser är en fritidsaktivitet som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 10 kvadratmeter per person, oavsett vem som hyr ut lokalen.

En dansverksamhet som inte är en skolverksamhet och är öppen för allmänheten omfattas av den tillfälliga covid-19 lagen, oavsett vilken anläggning eller lokal dansen bedrivs i.

Barn och ungdomar födda 2002 eller senare omfattas inte av Folkhälsomyndighetens restriktioner och allmänna råd om allas ansvar när de utövar idrott eller annan fritidsaktivitet. Det innebär exempelvis att de kan dela utrustning med varandra och ta sig gemensamt till och från aktiviteten. Inom träningsanläggningen, eller annan anläggning, som omfattas av föreskrifter ska även barn och ungdomar följa bestämmelserna som gäller för den lokalen. Det kan bl.a. vara att följa angivet maxantal i omklädningsrum eller gym.

Kolloverksamheten och annan lägerverksamhet för barn och unga bedöms i huvudregel som en fritidsaktivitet som ännu inte är reglerad genom några föreskrifter. I vissa enskilda fall kan lägerverksamheten omfattas av exempelvis begränsningarna som gäller för offentlig tillställning, privat sammankomst eller dylikt. Det är en bedömning länsstyrelserna gör från fall till fall.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller alltid.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Fler frågor och svar

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du en sammanfattning om gällande regler samt fler frågor och svar om gym, sportanläggningar, badhus och handelsplatser.

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för tillsyn

Telefon (växel) 010-223 10 00