• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansök om att bli borgerlig vigselförrättare

Är du intresserad av att bli borgerlig vigselförrättare? Fyll i ansökan nedan och skicka in till oss.

En vigselförrättare ska ha gott omdöme och åtnjuta allmänt förtroende samt ha den erfarenhet som krävs för att kunna fullgöra uppdraget på bästa sätt. Vigselförrättaren ska också vara väl medveten om vigselns betydelse och det ansvar som är förenat med uppdraget. Innan någon förordnas till vigselförrättare ska Länsstyrelsen pröva att hen har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.

Du som söker som fristående vigselförrättare ska inte ha något politiskt uppdrag.

Uppdraget som vigselförättare

Uppdraget som vigselförrättare innebär ett eget ansvar för all administration kring vigseln, både före och efter. Det innebär bland annat att

  • ha all kontakt med paret som ska vigas
  • få in nödvändiga intyg från Skatteverket
  • fylla i vigselprotokollet som sedan ska skickas in till Länsstyrelsen.

En vigselförrättare utövar myndighetsutövning vid förrättande av vigslar och vigseln får betydande rättsliga konsekvenser. Förordnandet får inte användas på ett sådant sätt att vigsel eller vigselakt kan komma att förknippas med religiös inriktning eller annan trosuppfattning. En vigselförrättare måste vara beredd att viga personer av olika kön som personer av samma kön.

Förrättande av vigsel innebär myndighetsutövning, vilken man inte får ta betalt för utan lagstöd. Regeringen har varit tydlig med att uppdraget som vigselförrättare inte är avsett att användas som led i kommersiell verksamhet. Ersättningen som betalas ut av Länsstyrelsen följer av lag och förordning och är mycket blygsam. Du bör därför vara införstådd med att uppdraget att vara vigselförrättare framför allt är ett hedersuppdrag.

Ansökan och kunskapskontroll

I ansökningsformuläret ska du bland annat kortfattat redogöra för din personliga bakgrund och motivera varför du är intresserad av att förordnas till borgerlig vigselförrättare. Du ska även skicka med ett CV.

Du ska även svara på en kunskapskontroll. Svaren kommer att ligga till grund för bedömningen om Länsstyrelsen kan bevilja din ansökan.
ÅÅMMDD-XXYY


Se exempel (kopiera adressen och klistra in i din webbläsare): https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/livshandelser/vigselforrattare
Jag är beredd på att förrätta vigsel i hela Stockholms län
Jag är beredd på att förrätta vigsel i hela Stockholms län

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare

Om utrymmet inte räcker till, skriv i en bilaga och bifoga den när du skickar in formuläret.

Om utrymmet inte räcker till, skriv i en bilaga och bifoga den när du skickar in formuläret.

Vigselförrättaren har ansvar för administration kring vigseln. Berätta om din erfarenhet av administration. En vigselförrättare ska också ha gott omdöme, inge förtroende och ha den erfarenhet som krävs för att kunna genomföra uppdraget på bästa sätt. På vilket sätt anser du att du uppfyller detta?

Du behöver skicka oss ditt cv. Om fälten inte räcker till för dina svar kan du även vid behov bifoga svaren i ett dokument (max 10 mb)
Jag är införstådd med att uppdraget innebär att jag ska viga par av såväl samma som olika kön * (obligatorisk)
Jag är införstådd med att uppdraget innebär att jag ska viga par av såväl samma som olika könJag är införstådd med att förordnandet inte avser en enstaka vigsel * (obligatorisk)
Jag är införstådd med att förordnandet inte avser en enstaka vigselJag är införstådd med att uppdraget som vigselförrättare innebär att jag företräder det allmänna och att uppdraget inte får ske i kommersiellt syfte
Jag är införstådd med att uppdraget som vigselförrättare innebär att jag företräder det allmänna och att uppdraget inte får ske i kommersiellt syfteJag är införstådd med att förordnandet inte får användas på ett sådant sätt att vigseln eller vigselakten kan förknippas med religiös inriktning eller annan trosuppfattning
Jag är införstådd med att förordnandet inte får användas på ett sådant sätt att vigseln eller vigselakten kan förknippas med religiös inriktning eller annan trosuppfattningKunskapskontroll enligt 4 kap. 4 § äktenskapsbalken
Länsstyrelsen ska pröva kunskaper och kvalifikationer i övrigt hos personer som önskar förordnas som borgerliga vigselförrättare. Följande frågor ska besvaras av varje person som önskar få ett sådant förordnande eller som önskar förlänga sitt tidsbegränsade förordnande. Svaren kommer, tillsammans med annan relevant information som inhämtats, att ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om ansökan ska beviljas. De lagar och förordningar som ligger till grund för uppdraget som vigselförrättare är bland andra äktenskapsbalken (se särskilt kapitel 4), förordning om vigsel som förrättas av särskild förordnad vigselförrättare (2009:263), lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap och folkbokföringslagen (1991:481). Ytterligare information finns även på till exempel Skatteverkets webbplats.

Kontakt

Enheten för förvaltning