Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slandön

Hällmarker och utsikt från Sunnanöberget. Foto: Länsstyrelsen

Hällmarker och utsikt från Sunnanöberget. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet omfattar cirka 31 hektar och utgörs huvudsakligen av barrskog på sandig-grusig mark, så kallad sandbarrskog, på ön Slandön i Mälaren.

Reservatet utgörs av två delområden, norr respektive söder om öppen mark vid Björknäs, bebyggd med fritidshus. Skogen innehåller många naturskogsstrukturer såsom gamla träd, olikåldrighet, torra träd, kullfallna träd i olika stadier av förmultning med mera. En rik förekomst av signalarter och rödlistade arter visar på områdets höga naturvärden.

Granskog med inslag av tall och lövträd

Skogarna domineras av äldre högstammig gran med ett relativt stort inslag av tall. Lövträd förekommer i form av till exempel äldre björk och asp med visst inslag av ask, lind samt klibbal i anslutning till stränderna. Söder om Sunnanöberget finns partier som domineras av löv, bland annat fågelbär och björk. Sluttningarna kring berget är mer påverkade av skogsbruk i modern tid och består idag av cirka 60-årig barrskog.

Kryptogamfloran i området är rik med flertalet intressanta mark- och vedsvampar, till exempel brandticka, luddticka, spindlingar, koppartaggsvamp med flera. Även moss- och lavfloran är rik och man kan här hitta bland annat grön sköldmossa, mörk husmossa och rosa skärelav.

Skadad skog

I Slandöns naturreservat finns många döda och torra granar. Detta på grund av att de angripits av granbarkborre under de senaste varma och torra somrarna. På grund av torkan har granarna haft nedsatt förmåga att försvara sig mot angrepp. Var försiktig vid besök i reservatet.

Se mer om Länsstyrelsens arbete som rör granbarkborre i naturreservaten

Vidsträckt utsikt från Sunnanöberget

Partier med tallklädda hällmarker förekommer, framför allt uppe på Sunnanöberget. Från bergets krön har man en vidsträckt utsikt över Södra Björkfjärden.

Tillgänglighet

Naturreservatet nås endast med egen båt. Vid ön Slandökalv som ligger strax norr om Slandön finns en gästhamn. Från det bebyggda området vid Björknäs leder några stigar, mindre körvägar, bland annat runt Sunnanöberget. En mindre stig leder också upp till bergets högsta punkt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Slandöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 31 hektar land

Karaktär: Barrskog på mark med sand och grus

Kommun: Södertälje kommun

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Slandön är en cirka 65 hektar stor ö belägen i Södra Björkfjärden i Mälaren, strax utanför Sandviken i Enhörna socken, Södertälje kommun. Fågelvägen ligger ön cirka 10 km nordväst om Södertälje. Naturreservatet nås endast med egen båt. Slandökalv strax norr om Slandön är Södertälje båtklubbs klubbholme och där finns en gästhamn.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss