Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Varning!

På grund av hög risk för fallande träd är stigen avstängd tills vidare och kommer inte att underhållas. Besök i reservatet sker på egen risk. Ha uppsikt och undvik områden med döda granar. De kan falla plötsligt och utan förvarning.

Detta reservat har utsatts för angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och på sikt kommer de att falla. Granbarkborrarna angriper levande granar och lämnar därefter träden. De döda träden innehåller alltså inte några granbarkborrar. Däremot är döda träd viktiga för många andra djur, mossor och lavar, som lever i skogen. Inom reservatet lämnas därför de döda träden för den biologiska mångfaldens skull.

Rimsjöskogen

Lummig blandskog i Rimsjöskogens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Rimsjöskogens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Rimsjöskogens naturreservat finns granar som är mellan 100 och 200 år gamla, vissa mer än 30 m höga.

Bördig mark

Reservatet består till största delen av gammal, grandominerad barrblandskog. Den centrala delen av reservatet är sank och marken är plan, fuktig och mycket bördig. Skogen är naturskogsartad och har under lång tid lämnats opåverkad och saknar sentida spår av skogsbruk.

Ovanliga orkidéer och kryptogamer

Reservatet hyser en intressant flora med flera ovanliga orkidéer och kryptogamer. Flera rödlistade arter har påträffats. Fågelfaunan är den för äldre skogar typiska med bland annat mesar, hackspettar, järpe, sparvuggla och tretåig hackspett.

Ändamålet med reservatet är att bevara ett naturskogsliknande område och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Området skall vara tillgängligt för besökande allmänhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rimsjöskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 6. rida eller cykla
 7. tälta
 8. elda
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning
 10. framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 30 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat  

Övrigt: Natura 2000-område Rimsjöskogen SE0110051

Hitta hit

Rimsjöskogen ligger ca 800 meter sydväst om byn Rimsjö, 10 kilometer väster om Norrtälje. Från besöksparkeringen leder en stig, ca 200 m promenad till reservatsgränsen.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss