Lötsjö-Golfängarna

Löstsjö-Golfängarnas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är ett kommunalt reservat. Området är mycket välbesökt och genomkorsas av talrika gång- och cykelvägar. Här finns platser för rekreation, lek, motion och avkoppling under alla årstider.

Rikt fågelliv och vattenspeglar

Lötsjön med dess rika fågelliv och södra Råstabäcken är av stor betydelse för besökarnas upplevelser. Lötsjöns strandzon, de omgivande skogsbackarna och södra Råstabäcken, som förbinder Lötsjön med Råstasjön i Solna, har samtidigt höga naturvärden.

Skolbarnen upplever

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är ett viktigt tätortsnära natur- och friluftslivsområde. Området är cirka 26,5 hektar stort och är av parkkaraktär med skogsbackar runtom. Skolor använder många av platserna i sin pedagogiska verksamhet, och evenemang av olika slag äger ofta rum i området.

Gammeltallar boplats för fåglar och insekter

Gamla och grova tallar är ett karaktärsdrag för reservatet. Många träd kan vara 150-200 år gamla. Flera tallar hyser den sällsynta talltickan, en art som indikerar värdefull natur.

Träd med mulm och träd med uthackade bohål är viktiga för insekter respektive fåglar, och är särskilt värda att bevara. Sammantaget har reservatet mycket höga friluftslivs- och upplevelsevärden.

Föreskrifter

För att skydda Lötsjö-Golfängarnas naturreservat finns regler du måste följa.

Belsut med föreskrifter för Lötsjö-Golfängarna hos Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 26 hektar

Karaktär: blanskog, sjö och vattendrag

Kommun: Sundbyberg

Markägare: Sundbyberg stad

Förvaltare: Sundbyberg stad

Skyddsform: naturreservat