Lötsjö-Golfängarna

Löstsjö-Golfängarnas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är ett kommunalt reservat. Området är mycket välbesökt och genomkorsas av talrika gång- och cykelvägar. Här finns platser för rekreation, lek, motion och avkoppling under alla årstider.

Rikt fågelliv och vattenspeglar

Lötsjön med dess rika fågelliv och södra Råstabäcken är av stor betydelse för besökarnas upplevelser. Lötsjöns strandzon, de omgivande skogsbackarna och södra Råstabäcken, som förbinder Lötsjön med Råstasjön i Solna, har samtidigt höga naturvärden.

Skolbarnen upplever

Lötsjön-Golfängarnas naturreservat är ett viktigt tätortsnära natur- och friluftslivsområde. Området är cirka 26,5 hektar stort och är av parkkaraktär med skogsbackar runtom. Skolor använder många av platserna i sin pedagogiska verksamhet, och evenemang av olika slag äger ofta rum i området.

Gammeltallar boplats för fåglar och insekter

Gamla och grova tallar är ett karaktärsdrag för reservatet. Många träd kan vara 150-200 år gamla. Flera tallar hyser den sällsynta talltickan, en art som indikerar värdefull natur.

Träd med mulm och träd med uthackade bohål är viktiga för insekter respektive fåglar, och är särskilt värda att bevara. Sammantaget har reservatet mycket höga friluftslivs- och upplevelsevärden.

Föreskrifter

För att skydda s naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Sundbybergs stadlänk till annan webbplats

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Lötsjö-Golfängarnas naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:

Sundbybergs stadlänk till annan webbplats