Fifång

Fifång

Fifång naturreservat i Stockholms län.

Fifångs naturreservat omfattar öarna Fifång, Oxnö och Korpen samt ett tjugotal mindre holmar och skär.

Branta stup

Området har en för södra Södertörns kusttrakter typisk topografi och vegetation. Det är ett sprickdalslandskap dominerat av hällmarker och med relativt stora höjdskillnader och branta bergsstup.

Vegetationen domineras av karga hällmarkstallskogar. På Fifång och Korpen finns även ett betydande inslag av ädellövträd, främst ek, men också granskogar och alkärr. På Fifångs ekar finns en mycket exklusiv lavflora med många rödlistade arter.

Natthamnar för fritidsbåtar

Delar av Fifångs vikar är grunda med artrik undervattensvegetation, medan stora delar är lämpliga natthamnar för fritidsbåtar. I svackan mellan Sörviken och Norrviken finns strandängar, gamla odlingsmarker och bebyggelse från bosättning långt tillbaka i tiden.

Skyddad undervattensmiljö

Fifång är också ett marint naturreservat där undervattensmiljön skyddas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Fifångs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor och lavar, eller ta bort vedlevande svampar, eller dra loss undervattensväxter,
 • störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd eller fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur),
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • för längre tid än tre dygn i följd förankra båt vid samma plats. Föreskriften gäller ej vid brygga,
 • för längre tid än tre dygn i följd tälta på samma plats,
 • elda annat än på anvisad plats
 • bedriva läktring (omlastning av gods mellan fartyg)
 • använda kemiska bekämpningsmedel vid oljesanering.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 1999, reviderat 2005

Storlek:1 721 hektar varav 242 hektar land

Karaktär: skärgård, marina miljöer och blandskog

Kommun: Södertälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Fifång SE0110101

Hitta hit

Fifångs naturreservat är ett skärgårdsområde beläget söder om Mörkö, 10 kilometer sydost om Trosa.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss