Angarnssjöängen

Angarnssjöängens naturreservat i Stockholms län.

Är du inte redan fågelskådare kanske du blir det efter ett besök i Angarnssjöängens naturreservat. Passa på att vandra stigen som är en dryg halvmil runt sjön. Njut av landskapet och blommande hagmarker.

Aktuellt

Det är ibland hög belastning på P-platserna vid Örsta. Detta gäller främst på helgerna. Om P-platsen är full hänvisas besökare till Olhamra.

Grilla, tälta och vakna till fågelkvitter

Välkommen till en av Stockholms finaste fågelsjöar. Varför inte tälta och uppleva naturen både på natten och dagen? Orkar du upp i gryningen kan du dessutom se många djur som annars är skygga. För den som vill grilla finns grillplats och även vindskydd. Elda endast på angiven plats.

Sjön är omgiven av ett öppet odlingslandskap och det är enkelt att vandra över betade strandängar, skogsklädda höjder och betesmarker. Obs! Hundar ska vara alltid vara kopplade i naturreservatet.

Tillgänglighet

Parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga finns vid Örsta samt om du följer grusvägen ner mot sjöängen (innan boskapsgrinden). Vindskydd och grillplats finns i närheten. En hårdgjord led tar dig till Byksbergets utsiktsplats, med rullstolsramp och god utblick över fågellivet.

Spana på fåglar

De flesta fågelskådare söker sig till Midsommarberget som ligger till höger när man går ned mot sjöängen från entrén Örsta. Berget ger en god överblick över sjön. Längre österut finns ett fågeltorn. På våren rastar flockar med bläsänder, krickor och även stjärtand och snatterand i sjöängens öppna vattenspeglar. Kanske bra att ta med en kikare om du har?

Artrikedom som överträffar fantasin

Sångsvanar, gäss och tranor sträcker under våren. Många olika vadare, som brushane och grönbena, stannar till för att äta. I skydd av skränandet från en stor skrattmåskoloni häckar svarthakedopping, sothöna, många olika andfågelarter. På vårkvällarna hörs ofta vattenrall och olika sångare. Mer ovanliga arter kan också rasta tillfälligt. På hösten finns återigen chans att se arter som flyttar tillbaka söderut.

I omgivande torra hagmarker växer om våren: Nagelört, backskärvfrö och tussilago (tidig vår), sommargyllen och vårlökar, vit- och blåsippa, vårfingerört, liljekonvalj, blåsuga, gullviva.

Sommar: Rödklint, brudbröd, smällglim, gulmåra, kärringtand, fyrkantig johannesört, flera sorters klöver, ängsruta, stor blåklocka, liten blåklocka, blodnäva, skogsnäva, bergmynta, lundkovall.

I fuktängsstråk finns fläckigt nyckelblomster och nattviol, gökblomster och vitpyrola, ängsbräsma, kärr- och grässtjärnblomma, daggkåpa, humleblomster, kabbleka, förgätmigej, kärrviol och älgört.

Vid Klosterbacken syns styvmorsviol samt Adam och Eva.

Naturvård för fågellivet

Angarnssjön har genomgått en omfattande restaurering. Med hjälp av en dammlucka vid utloppet efterliknas de naturliga årstidsvariationerna i vattenståndet vilket gagnar fågellivet och bromsar sjöns igenväxning. Strandängarna runt hela sjön betas av kor.

Historiska spår i landskapet

I jordbrukslandskapet runt sjöängen finns många intressanta fornlämningar. Här har man bott och brukat marken sedan bronsåldern, i nästan 4000 år. En hällristning som ligger vid Örsta, som då låg vid den dåvarande havsviken, är en av de äldsta kända lämningarna i området. Den föreställer två hästar och två skepp.

Landhöjning

Havsviken snördes av för ungefär 2500 år sedan och omkring år noll stod vattnet fortfarande tio meter högre än i dag. Därför hittar man de flesta av gravfälten, runstenar och andra förhistoriska lämningar på höjderna i landskapet.

Byarna som ligger runt sjöängen har legat på ungefär samma platser och marken har odlats, slagits och betats i mer än 2000 år. Öster om sjön fanns ett av östra Mellansveriges viktigaste kommunikationsstråk från Östersjön till Uppsala, Långhundraleden. Leden stod ännu under vikingatiden i förbindelse med sjön.

Mer information

Naturreservatet Angarnsjöängen finner du på Naturkartan.se. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som app.

Föreskrifter

För att skydda Angarnssjöängens naturreservat finns regler du måste följa. Det är förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisade platser
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. cykla i terrängen
 9. köra motorbåt i sjöängen
 10. tälta utanför anvisat område. Inom anvisat område är det endast tillåtet att tälta två dygn i följd
 11. under tiden 1 april - 30 september beträda eller befara det fågelskyddsområde som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet
 12. rida på stigar som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1982

Storlek: 565 hektar
varav vatten 1,8 hektar

Karaktär: våtmark, sjö, odlingslandskap

Kommun: Vallentuna

Markägare: Stockholm stad, Vallentuna kommun, staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Angarn SE110034