Igelbäckens kulturreservat

Bild på blomman backsippa.

I landskapet längs med Igelbäcken kan du hitta arter som är förknippade med äldre odlings-, ängs- och betesmarker, till exempel backsippa. Foto: Mostphotos

Igelbäckens kulturreservat är ett kommunalt tätortsnära reservat som sträcker sig längs Igelbäckens dalgång på Järvafältet i norra Stockholm. Här finns rika möjligheter till kultur- och naturupplevelser samt olika sport- och friluftsaktiviteter som motionsspår, ridvägar, gång- och cykelvägar. Odlingslotter, djurhållning, lekplatser och kaféer är andra mötesplatser.

Historiskt odlingslandskap

I reservatet finns många kulturhistoriska platser och sevärdheter. Odlingslandskapet har anor från bronsåldern och visar hur området såg ut vid förra sekelskiftet. Landskapet i Järva friområde har präglats av gårdarna Hästa, Granby, Akalla, Husby och Eggeby som under lång tid brukat jorden.

Vid Akalla by och Hästa gård kan du se spår av jordbruk och boplatser från bronsåldern. Flera gårdar har också närliggande järnåldersgravar. Det finns bevis för att Igelbäcksdalen har haft fast bosättning redan 200 e.Kr.

Igelbäcken och gröna kilar

Genom hela reservatet rinner Igelbäcken. Bäcken länkar samman grönområden i Sollentuna och Järfälla samt Sundbyberg ned mot Solna. Reservatet utgör därför en viktig del av en av Stockholms gröna kilar.

De gröna kilarna är områden med mycket sammanhängande naturmark som underlättar för djur och växter att leva och bo, men möjliggör också spridning och förflyttning inom regionen mellan bebyggelsen. Grönstrukturen är viktig både för biologisk mångfald, friluftsliv och kulturhistoria.

I Igelbäcken lever också den ovanliga fisken grönling, som är något av en symbol för området.

Friluftsliv och aktiviteter

Kulturvärden och naturvärden hänger ihop och har till stor del skapats i mötet mellan människa och natur. I reservatet finns rika möjligheter till sport- och friluftsaktiviteter med motionsspår, ridvägar och ett nät av promenadvägar.

På Granholmstoppen kan du spela discgolf och äta en bit mat. Längs med den cirka två kilometer långa Tidens väg får du en kulturhistorisk vandring i områdets spännande förflutna. Promenaden är skyltad och går längs med grusvägar, med avstickare ut i naturen.

Naturupplevelser

När du vandrar i landskapet längs med Igelbäcken kan du hitta arter som är förknippade med äldre odlings-, ängs- och betesmarker, till exempel backsippa, korskovall, backtimjan och ängsskallra. På våren spelar sånglärkan över fältet och morkullans flyktläte kan höras i skymningen. I området lever även hornuggla och olika rovfåglar.

Föreskrifter

För att skydda Igelbäcken kulturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur eller fåglar)
 4. fiska i Igelbäcken. Kommunen kan medge undantag när det gäller fiskevårdande åtgärder eller vetenskapliga undersökningar
 5. elda annat än på anvisad och iordninggjord plats eller i medhavd grill
 6. tälta eller campa under längre tid än två dygn
 7. medföra okopplad hund annat än inom hundrastgårdar
 8. rida eller framföra häst annat än på markerade leder och områden.

Kontakt

Serviceinformation

 • Cykelled
 • Informationstavla
 • Kollektivtrafik
 • Rast-/vindskydd
 • Rastplats
 • Ridled
 • Servering
 • Stig
 • Tillgänglighet
 • Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 412,1 hektar
varav land 411,5 hektar

Karaktär: vattendrag, odlingslandskap, kulturmiljö

Markägare: Stockholms stad

Förvaltare: Stockholms kommun

Skyddsform: kulturreservat