Kulturreservat

Kulturreservat i Stockholms län. Genrebild.

När Länsstyrelsen tar beslut om ett kulturreservat är vi också förvaltare. Syftet är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap. 

Brottö skärgårdsjordbruk är Stockholms läns första kultur­reservat.

Till Brottö kulturreservat

I landskapet kan man tydligt se hur strand­förskjutningen, förekomsten av vissa jordar och närheten till goda fiskevatten och naturhamnar styrt både boende och odling.Föreskrifter

I beslutet om ett kulturreservat bestäms syftet med skyddet och vilka föreskrifter som ska gälla.

Varje beslut innehåller också en skötselplan som beskriver målen för bevarandearbetet samt vilka åtgärder som måste genomföras för att målen ska nås.

Skötselplanen kan även innehålla mål för reservatets utveckling, verksamheter och publikevenemang. Målen följs upp och utvärderas regelbundet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kulturreservat

Ett kulturreservat kan vara allt från ett karaktärsfyllt jordbruksområde till en kulturhistoriskt intressant industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande.

Kulturreservaten är sammansatta landskap där marker, byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer.

Kulturreservaten skyddas och vårdas
I ett kulturreservat kan hela områdets kulturmiljö- och naturvärde skyddas och vårdas.

Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker, men även de värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner.