Kulturreservat

Kulturreservat i Stockholms län. Genrebild.

När Länsstyrelsen tar beslut om ett kulturreservat är vi också förvaltare. Syftet är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap. 

Brottö kulturreservat

Vandra upp från ångbåtsbryggan genom ett anrikt skärgårdslandskap med åkrar, ängar, ekar, överväxta trädgårdar och spännande byggnader. Brottö skärgårdsjordbruk är Stockholms läns första kultur­reservat.

Brottö kulturreservat

Igelbäckens kulturreservat

Igelbäckens kulturreservat är ett kommunalt tätortsnära reservat som sträcker sig längs Igelbäckens dalgång på Järvafältet i norra Stockholm. Här finns rika möjligheter till kultur- och naturupplevelser samt olika sport- och friluftsaktiviteter som motionsspår, ridvägar, gång- och cykelvägar. Odlingslotter, djurhållning, lekplatser och kaféer är andra mötesplatser.

Igelbäckens kulturreservat

Nedre Söderby kulturreservat

Nedre Söderby är ett kommunalt tätortsnära kulturreservat. Här hittar du ett gammalt odlingslandskap med betes- och åkermark som har formats av människor genom århundraden. I området finns också många fornlämningar som till exempel järnåldersgravfält, hällristningar och stensättningar.

Nedre Söderby kulturreservat

Föreskrifter

I beslutet om ett kulturreservat bestäms syftet med skyddet och vilka föreskrifter som ska gälla.

Varje beslut innehåller också en skötselplan som beskriver målen för bevarandearbetet samt vilka åtgärder som måste genomföras för att målen ska nås.

Skötselplanen kan även innehålla mål för reservatets utveckling, verksamheter och publikevenemang. Målen följs upp och utvärderas regelbundet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kulturreservat

Ett kulturreservat kan vara allt från ett karaktärsfyllt jordbruksområde till en kulturhistoriskt intressant industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande.

Kulturreservaten är sammansatta landskap där marker, byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer.

I ett kulturreservat kan hela områdets kulturmiljö- och naturvärde skyddas och vårdas.

Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker, men även de värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner.