Stora Nassa

Stora Nassa naturreservat i Stockholms län.

Vandra på lummiga öar eller tassa med nakna fötter över kala skär. Naturreservatet Stora Nassa består av ett myller av öar och skär, cirka 400.

Under tiden 1/2-15/8 är det förbjudet att gå iland eller vistas närmare än 100 m från de öar i Stora Nassa som är fågelskyddsområden.

Extra hänsyn och försiktighet

Skärgården är ett ”hänsynsområde”. Där är maxhastigheten fem knop och buller och svall ska hållas till ett minimum. Man kan tälta på Beckskäret och Stor- Sprängskäret. Kopplade husdjur får tas i land på Beckskäret och Stora Bonden. Dass och sopmaja saknas.

Flertalet öar är fågelskyddsområden och får bara besökas 16/8–31/1. Grupper över 10 personer ska kontakta förvaltaren före besök. Markägare och förvaltare är Elisabet och Robert Nathansons familjestiftelse Stora Nassa. 

Fiskar, kräftdjur, musslor, insekter, sjöfåglar

Här trivs en mängd organismer som fiskar, kräftdjur, musslor, insekter och sjöfåglar. Den variationsrika naturen har gjort många fåglar häckar här bland annat ejder, svärta, tobisgrissla, roskarl och flera måsfågelarter.

Fjällbjörkskog i skärgården

På de större öarna växer låga, flerstammiga björkar och ljung, vilket har stora likheter med fjällbjörkskog. De mindre kobbarna är ofta täckta av små krypande enbuskar.

På Stora Bonden finns rester av tidigare odlingsmarker med spår av bland annat slåtterängar och hamlade träd. På fuktängar finns växter som ängsnycklar, myskgräs, gökblomster och vildlin.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Stora Nassa naturreservat finner du också på Naturkartan Stora Nassalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stora Nassa naturreservat. Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

änheten förbjudet att:

 1. under tiden 1 februari - 15 augusti landstiga, färdas eller uppehålla sig inom det fågelskyddsområde som angivits på bifogad karta, bilaga 1,

 2. framföra fartyg, enligt definition i sjötrafikförordningen (1986:300), med högre hastighet än 5 knop inom den inre skärgårdszon som angivits på bifogad karta, bilaga 1,

 3. gräva, hacka, borra, måla, flytta stenblock, dämma sund eller på annat sätt skada berg, mark, sten eller bottnar,

 4. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

 5. gräva upp växter eller alger eller plocka mossor eller lavar,

 6. vid landstigning medföra hund, katt eller annat tamdjur. Kopplad hund eller annat tamdjur får dock medföras på Bäckskäret och Stora Bonden,

 7. skada eller störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga, förfölja eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur),

 8. fånga och insamla ryggradslösa djur,

 9. tälta. Tältning i högst två dygn i följd får dock ske på Stor-Sprängskäret och Bäckskäret,

 10. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand,

 11. göra upp öppen eld eller använda grill som kan göra åverkan på växtlighet eller berggrund,

 12. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,

 13. starta eller landa med luftfartyg,

 14. landstiga med fler än 10 passagerare. Landstigning med fler än 10 passagerare får dock ske på ön Stora Bonden efter samråd med förvaltaren om villkoren för detta,

 15. släppa ut toalettavfall i havet från fritidsbåt eller annat fartyg,

 16. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller liknande,

 17. på ett störande sätt använda fritidsbåt eller annat fartyg inom den inre skärgårdszon som angivits på bifogad karta, bilaga 1, t.ex. genom att i onödan orsaka svall eller låta motorn gå på tomgång.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1965

Storlek: 2 945 hektar
varav land 280 hektar

Naturtyp: ö, kust, hav

Kommun: Värmdö

Ägare: E och R Nathansons familjestiftelse Stora Nassa

Förvaltare: E och R Nathansons familjestiftelse Stora Nassa

Syftet med Stora Nassa naturreservat

Syftet med reservatet är att skydda och bevara ett storslaget ytterskärgårdsområde
med höga naturvärden och värdefulla representativa ekosystem på land och i
vatten.