Malmsjön

Malmsjön

Malmsjön naturreservat i Stockholms län.

Malmsjöns naturreservat består av en våtmark med sumpskogar och omgivande barrblandskog .

Marken i själva kärret utgörs av en kalkhaltig skalgrusbädd. Floran i området har ett rikt inslag av kalkgynnade arter, lundväxter och orkidéer.

Föreskrifter

För att skydda Malmsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • tälta
  • elda.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 11 hektar

karaktär: åker, skogsmyr, barrblandskog

Kommun: Norrtälje och Österåker

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Malmsjön SE0110038

Syftet med Malmsjön naturreservat

Syftet är att bevara ett av de förnämsta orkidékärren i Stockholms omgivningar.