Gälnan

Gälnan

Gälnan naturreservat i Stockholms län.

Gälnans naturreservat omfattar södra delen av Grönskären och de små öarna Mjölingsören och Bergskäret.

Flacka hällar

På Mjölingsören finns en torräng med enstaka torrakor, mitt på ön ett alkärr och i söder ett mindre parti med hällmarkstallskog. Bergskäret har gles lövskog och någon tall. Grönskären har flacka hällar med sandbotten utanför i väster. Ön kläs av en tallhed/tallängsskog med i söder tilltagande lövinslag.

Båtburet friluftsliv

Öarna är genom sin typ och sitt läge i Gälnan värdefulla för det båtburna friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda Gälnans naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • elda
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 8,7 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Österåker

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Gälnan naturreservat

Syftet är att säkra ett skärgårdsområde för allmänhetens friluftsliv samtidigt som områdets växt- och djurvärld skyddas och bibehålls.