Växtplankton i 24 sjöar i Västmanlands och Södermanlands län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2019:7

Diarienummer: 502-3055-2012

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 104

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelserna i Södermanlands och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort växtplankton undersökningar i slutet av juli 2012 i totalt 24 sjöar.

Undersökningen har finansierats av den regionala miljöövervakningen och vattenförvaltningen.

Resultaten utgör viktiga underlag för båda dessa verksamhetsområden. Växtplanktonundersökningarna i sötvatten följer framförallt upp näringspåverkan, men även biologisk mångfald och surhet.

De miljömål som följs upp är: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning.

Kontakt