Växtplankton i 24 sjöar i Västmanlands och Södermanlands län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2019:7
Diarienummer:
502-3055-2012
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelserna i Södermanlands och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort växtplankton undersökningar i slutet av juli 2012 i totalt 24 sjöar.

Undersökningen har finansierats av den regionala miljöövervakningen och vattenförvaltningen.

Resultaten utgör viktiga underlag för båda dessa verksamhetsområden. Växtplanktonundersökningarna i sötvatten följer framförallt upp näringspåverkan, men även biologisk mångfald och surhet.

De miljömål som följs upp är: Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning.

Kontakt