Vattenväxter i sjöar 2009-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2016:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport

Vattenväxter i sjöar kan användas för att ge en bild av en sjö och i vilket tillstånd sjön har. Inventeringar görs inom regional miljöövervakning och vattenförvaltning för att följa utvecklingen och kunna statusklassa, för att senare se om åtgärder behövs för att förbättra status. Andra inventeringar av vattenväxter kan göras för att inventera hotade arter och naturtyper. Underlaget från vattenväxtinventeringar kan användas för bedömning av miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt