Vägledning om farligt gods

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 4

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

För att underlätta detaljplaneprocessens hantering av risker med farligt gods har Länsstyrelsen tagit fram en vägledning i hur markanvändning, avstånd och riskhantering bör beaktas i planprocessen.

Kontakt