Utvärdering av bekämpningsmetoder mot kotula (Cotula coronopifolia) och inventering av kotula på havsstrandängar i Nyköpings kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2021:03

Diarienummer: 512-3661-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport kotulabekämpning

Invasiva arter pekas ofta ut som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Kotula, Cotula Coronopifolia, har varit påtänkt för en nationell förteckning över invasiva växter. I Sverige förekommer arten framförallt på havsstrandängar där det också finns flera hotade och konkurrenssvaga kärlväxter. Om kotula får fäste på strandängarna är sannolikheten stor för att förlusten av biodiversitet i dessa områden kan bli omfattande.

År 2019 upptäcktes kotula för första gången på två lokaler Nyköpings kommun: naturreservatet Strandstuviken och strandängen vid Horns båtvarv. Eftersom det inte finns några kända effektiva metoder för att bekämpa kotula på större skala prövade Länsstyrelsen flera bekämpningsmetoder under sommaren 2020 på kotulabestånden vid Horns båtvarv. Metoderna som användes var: uppgrävning för hand, schaktning, slåtter med uppsamling, hett vatten och täckning med markduk. Bekämpningsområdena inventerades och metoderna utvärderades av miljökonsultföretaget Calluna. Resultatet presenteras i denna rapport.

Ingen av bekämpningsmetoderna fick någon bestående effekt på kotulabestånden. Erfarenheten från försöken visar att markstörande metoder gynnar kotula, men att det kan vara en framkomlig väg att kombinera mindre störande metoder som hett vatten och slåtter. Dessa bekämpningsmetoder behöver i så fall genomföras flera gånger under växtsäsongen och troligen under flera års tid.

Vi noterade också att nötdjuren vid Horns båtvarv betade av kotulan och på så sätt höll efter plantorna en del. Ett hårt betestryck från betesdjur kan därmed vara en metod för att komma tillrätta med kotulan, men groningsförsök på spillning bör genomföras innan denna metod kan rekommenderas.

Kontakt