Svärtaåprojektet - för ett renare hav

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Svärtaåprojektet syftar till att minska läckaget av näringsämnen till Östersjön genom beprövade och nya åtgärder i odlingslandskapet i Svärtaåns avrinningsområde. Med minskat näringsläckage och det enskilda lantbrukets produktion i fokus genomförs åtgärder i långsiktig dialog med lantbrukarna.

Projektet pågår 2009-2012, finansieras med medel från havsmiljöanslaget och drivs i samarbete med Vattenmyndigheten, SMHI, SLU, IVL, Greppa näringen och Öknaskolans naturbruksgymnasium.

Kontakt