Strategi för formellt skydd av skog

Om publikationen

Löpnummer: 2006:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 120

Publikationstyp: Strategi

Rapporten redovisar en strategi för genomförande av formellt skydd av skog. Med formellt skydd menas här inrättande av naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Arbetet med strategin har genomförts av länsstyrelsen i Södermanlands län och skogsstyrelsen Sörmlands distrikt.

Strategin ska främst användas i arbetet med skydd av skogar på länsstyrelsen och skogsstyrelsen, men riktar sig också till länets kommuner, markägarorganisationer, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer samt andra berörda. 

Kontakt