Strategi för byggnadsminnen, Södermanlands län, del 1

Om publikationen

Löpnummer: 2016:14

Diarienummer: 432-6624-2016

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport

Vilka byggnadsminnen har vi idag? Vems historia förmedlar de? Vilka berättelser saknas och behöver kompletteras, för att vår gemensamma historia ska komma till tals?

Vissa byggnader och miljöer har ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Syftet med en strategi för byggnadsminnena är att ge förutsättningar för ett bredare och mer representativt urval av skyddade byggnader i länet.

Kontakt