Riskbild Södermanland - Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor

Om publikationen

Löpnummer: 2012:6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-88044-37-2

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 95

Publikationstyp: Rapport

För att säkra samhällsfunktionerna till hanterbara kostnader  behöver samhället klimatanpassas. Länsstyrelserna har därför fått ett regeringsuppdrag att samordna anpassningsarbetet på regional nivå. En översikt som identifierar var och i vilken omfattning som anpassningsarbetet behöver tillföras mer detaljerad kunskap om risker för naturolyckor i ett framtida klimat har därför tagits fram, vi kallar vår översikt Riskbild Södermanland.

Utgångspunkten för Södermanlands län har varit att inventera och sammanställa befintligt regionalt underlag och genom statlig samverkan komplettera underlagen med expertkompetens från SMHI (Sveriges meterologiska institut) och SGI (Statens geotekniska institut).

Kontakt