Risk och sårbarhetsanalys 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:13

Diarienummer: 451-2218-2016

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 165

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport

Länsstyrelsen sammanställer minst vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 54 §, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7).

Kontakt