Restaurering av Kilaån

Om publikationen

Löpnummer: 2013:6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport handlar om Kilaåprojektet som pågick under åren 2010-2012.

Projektets syfte har varit att:
- minska närings- och sedimenttransporten till Kilaån och vidare till Östersjön samt att
- bevara och skapa bättre förutsättningar för hög biologisk mångfald gällande vattenorganismer, som till exempel tjockskalig målarmussla och flodnejonöga (vilka idag finns i Kilaån).

Detta har skett genom att flera vandringshinder har åtgärdats (och kommer att åtgärdas). Lekgrus har lagts ut för att förbättra förutsättningarna för fisk. Flera våtmarker är under restaurering och över 1300 hektar åkermark har strukturkalkats.

Åtgärderna har skett i samverkan med andra aktörer. Länsstyrelsen har fört en omfattande dialog med lantbrukare i Kiladalen som generellt visar ett stort intresse för vattenkvaliteten i Kilaån. Samverkan har dessutom skett med andra myndigheter såsom Trafikverket och SMHI, men också med näringslivet såsom Holmen Skog och Ålberga Bruk

Kontakt