Regionalt miljöövervakningsprogram för Södermanlands län 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer: 2020:23

Diarienummer: 502-8520-2020

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 119

Publikationstyp: Rapport

Den svenska miljöövervakningen är en modell för återkommande och systematiska undersökningar för att övervaka miljötillståndet, upptäcka förändringar och bedöma framtida hot mot miljön.

Resultaten från den regionala miljöövervakningen är en viktig del i miljömålsuppföljning, bedömning av miljökvalitetsnormer, internationell rapportering och officiell statistik. Denna rapport redovisar Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram för Södermanlands län för perioden 2021–2026.

Programmet har utformats i enlighet med de riktlinjer för regional miljöövervakning som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har utfärdat samt de miljöfrågor som är prioriterade i länet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping