Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdet 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:9

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport utgör ett led i arbetet med att följa upp miljömålen: ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ingen övergödning” samt ”Ett rikt växt och djurliv”.

2011 års provtagning visar att miljötillståndet för mjuka bottnar har förbättrats i Asköområdet sedan början av 2000-talet, även om den ekologiska statusen fortfarande är betydligt lägre än på 1970-talet.

Den biologiska mångfalden, uttryckt som totalt antal taxa, visar på en högre biodiversitet år 2011 jämfört med 2010. Den totala abundansen visar värden i nivå med 2010, då de högsta värdena sedan programmets början 2007 uppmättes.

Kontakt