Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdet 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Undersökningen som denna rapport grundar sig på är ett led i arbetet med att följa upp miljömålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Ingen övergödning”.

2010 års provtagning visar att miljötillståndet för mjuka bottnar har förbättrats i Asköområdet jämfört med 2007-2009, även om den ekologiska statusen fortfarande är betydligt lägre än på 1970-talet.

Den biologiska mångfalden, uttryckt som antal taxa, visar en högre biodiversitet år 2010 jämfört med 2009. Även den totala abundansen har ökat och visar de högsta värdena sedan programmets början 2007.

Kontakt