Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i Askö-Landsortsområdet 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2011:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Miljöövervakning fungerar som underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen och åtgärder. Undersökningen som denna rapport grundar sig på är ett led i arbetet med att följa upp miljömålen "Hav i balans samt levande kust och skärgård" och "Ingen övergödning".

I 20 lokaler i Askö-Landsortsområdet har bottenvatten, sediment och mjukbottenfauna provtagits varje år sedan 1981.

Under undersökningen 2009 hittades 21 arter vilket var många i jämförelse med tidigare år även om det var något lägre än under 2004-2006. Den ekologiska statusen klassas fortfarande som god. Studien har finansierats via den Regionala miljöövervakningen.

Kontakt