Översikts- och transektinventeringar i Södermanlands skärgård 2007 och 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1400-0792

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 135

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland genomförde Calluna AB 2007 och 2008 vegetationskarteringar i totalt 17 områden från Nävekvarn i Bråvikens yttersta del och norrut till Asköfjärden i Trosa skärgård. De undersökta områdena är naturreservat med Natura 2000-objekt och är potentiella blivande marina reservat. I varje område gjordes en översiktlig vegetationskartering som sedan kompletterades med noggrannare inventeringar i transekter på representativa platser där ett EK-värde beräknades där det var möjligt.

Kontakt