Översikts- och transektinventeringar i Södermanlands skärgård 2007 och 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1400-0792
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
135
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland genomförde Calluna AB 2007 och 2008 vegetationskarteringar i totalt 17 områden från Nävekvarn i Bråvikens yttersta del och norrut till Asköfjärden i Trosa skärgård. De undersökta områdena är naturreservat med Natura 2000-objekt och är potentiella blivande marina reservat. I varje område gjordes en översiktlig vegetationskartering som sedan kompletterades med noggrannare inventeringar i transekter på representativa platser där ett EK-värde beräknades där det var möjligt.

Kontakt