Når vi miljömålen - 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:8

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

I miljömålsarbetet har Länsstyrelsen en övergripande och samordnande roll som regional miljömyndighet.

I Länsstyrelsernas ansvar ingår att följa upp miljömålsarbetet i den egna regionen. Uppdraget redovisas en gång om året.

Denna rapport innehåller redovisningen av bedömningen 2014.

Det tar ofta lång tid innan genomförda åtgärder ger synliga resultat i miljön. För de flesta mål är trenden neutral, det vill säga att det inte går att se en särskild riktning på utvecklingen i miljön. Undantag är Bara naturlig försurning, där trenden är positiv, och Ett rikt växt- och djurliv där trenden är negativ.

Kontakt