Marin modellering i Södermanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:09

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-85975-29-7, 1654-7225

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 122

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport

I rapporten presenteras kartor över förutsättning för förekomst av fem arter av kärlväxter, sju arter eller artgrupper av alger, blåmussla, 19 arter av bottenlevande djur på djupare bottnar, BQI (benthic quality index), kustnära yngel, spigg samt fyra grupper av pelagisk fisk. För några av arterna och artgrupperna har prediktioner tagits fram för olika täckningsgrader eller tätheter. Samtliga modelleringsresultat som presenteras i rapporten är av god kvalitet. Utöver arter och artgrupper har även HELCOM Underwater Biotopes, HUB, modellerats.

Kontakt