Makrofyter i Mälaren 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:8

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande rapport presenterar en inventering av makrofyter i Mälaren. Makrofyter är makroskopiska vattenväxter som växer i eller nära vattnet.

Grunden till inventeringarna är ett utvecklingsprojekt finansierat av Naturvårdsverket inom det nationella miljöövervakningsprogrammet för de stora sjöarna, det vill säga Vänern, Vättern och Mälaren. Makrofytinventeringar har utförts i alla tre sjöarna 2010 – 2011. För att få ett större dataunderlag har inventeringen utökats med stöd av medel från berörda Länsstyrelser och vattenvårdsförbund.

Kontakt