Landskapsstrategi för Länsstyrelsen i Södermanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2010:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792/978-91-88044-35-8

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Denna strategi gällde åren 2010-2014 och är nu inte aktuell som planeringsunderlag.

Landskapet påverkar människans levnadsvillkor samtidigt som människan alltid har haft stor betydelse för förändringen av landskapet. Detta gäller både för landsbygd med rötter i äldre tider och för det moderna stadslandskapet. Länsstyrelsen ansvarar för en stor mängd verksamheter som berör och påverkar landskapet. Det gäller insatser och myndighetsbeslut inom jordbruket, naturvården, miljöskyddet och kulturmiljöområdet. Det kan också gälla att tillsammans med kommunerna bedriva planeringsverksamhet för bebyggelse och andra former av fysisk planering. Allt detta ställer krav på en helhetssyn i enlighet med vad som formulerats i den Europeiska Landskapskonventionen. Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen arbetat fram en strategi för arbetet med frågor som berör landskapet.

Landskapsstrategin är tänkt att beaktas vid såväl ärendehantering som när en sektorsstrategi eller projekt ska initieras, revideras eller utvärderas. Betydelsen vid myndighetsutövning och ärendehantering sammanhänger i första hand med att Landskapsstrategin kan utgöra ett stöd för att definiera de allmänna intressena. Strategin är i huvudsak vägledande vid prioritering av Länsstyrelsens eget arbete och den får därigenom betydelse för andra parter och aktörer.

Kontakt