Kulturmiljö för alla

Om publikationen

Löpnummer: 2017:9

Diarienummer: 851-6813-2017

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Varför forntidsvandringar?
Länsstyrelsen ska se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom olika politikområden uppnås. Utgångspunkten för det aktuella pilotprojektet ”Kulturmiljö för alla” är de integrations- och kulturpolitiska målen.

Idén var att använda fornlämningar som ligger i stadsnära miljöer som besöksplatser för möten och samtal mellan människor med utländsk respektive svensk bakgrund. som en inkluderande kraft för alla. 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping