Kiselalger i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2011:09
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-423-3
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
368
Publikationstyp:
Rapport

Kiselager är en artrik och betydelsefull organismgrupp i nästan alla typer av vatten. I stora delar av Europa finns en lång tradition av att använda sammansättningen av kiselalger på stenar och växter som en indikator över miljöförhållandena i vattendrag.

Det är framförallt miljötillståndet med avseende på näringsämnen och surhet som beskrivs men resultaten kan även ge indikationer på annan påverkan som till exempel metaller och organiska miljögifter.

I denna rapport presenteras resultaten av en undersökning av 47 lokaler i vattendrag inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Undersökningarna utfördes som ett led i länsstyrelsernas arbete med att kartlägga ekologisk status i länets vattendrag i enlighet med vattenförvaltningsförordningen.

Kontakt