Kiselalger i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2011:09

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-423-3

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 368

Publikationstyp: Rapport

Kiselager är en artrik och betydelsefull organismgrupp i nästan alla typer av vatten. I stora delar av Europa finns en lång tradition av att använda sammansättningen av kiselalger på stenar och växter som en indikator över miljöförhållandena i vattendrag.

Det är framförallt miljötillståndet med avseende på näringsämnen och surhet som beskrivs men resultaten kan även ge indikationer på annan påverkan som till exempel metaller och organiska miljögifter.

I denna rapport presenteras resultaten av en undersökning av 47 lokaler i vattendrag inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Undersökningarna utfördes som ett led i länsstyrelsernas arbete med att kartlägga ekologisk status i länets vattendrag i enlighet med vattenförvaltningsförordningen.

Kontakt