Inventering av typiska arter i Natura 2000 habitat 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av typiska arter är en del av uppföljningen av kvalitéerna i Natura 2000 områden, och dess ingående habitat (naturtyper). Naturtyper och naturvärden som vi inför EU har förbundit oss att bevara i gynnsam bevarandestatus. I hävdade marker är hävdgynnade växtarter ett viktigt bevarandevärde.

Naturvårdsverkets uppföljningsmetod syftar till att ge ett mått på varje habitats dagsstatus i form av frekvensen typiska arter.

För att uppfylla begreppet gynnsam bevarandestatus får arterna inte ha minskat i förekomst vid en uppföljande inventering, tänkt att ske vart 12: e år. Man inventerar även negativa indikatorarter som hundkäx, brännässla och örnbräken.

Kontakt