Inventering av trumgräshoppa (Psophus stridulus) i Södermanland 2004-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:4
Diarienummer:
511-2264-2014
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Naturvårdsverket har uppdragit åt Länsstyrelserna att upprätta åtgärdsprogram för en rad hotade arter (ÅGP). Dessa åtgärdsprogram är ett verktyg för att uppnå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.

Ett av åtgärdsprogrammen har upprättats för trumgräshoppa (Psophus stridulus). Största hotet mot trumgräshoppan är upphörd hävd, det vill säga att ängs- och betesmarker växer igen när de slutar betas eller slås. En av de stora utmaningarna för att rädda denna art är just att bibehålla öppna betesmarker.

Länsstyrelsen har låtit inventera trumgräshoppa i Södermanland för att få kunskap om dess status i länet. Alla tidigare kända lokaler, även lokaler med mycket gamla fynduppgifter inventerades.

Kontakt