Inventering av stormusslor i Svärtaån 2013 och 2015 inom projektet Målarmusslans återkomst

Om publikationen

Löpnummer: 2018:8

Diarienummer: 511-865-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Under juni 2013 och 2015 undersöktes förekomsten av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Svärtaån, Södermanland. Inventeringarna utfördes inom projektet Målarmusslans återkomst (uc4life). 

Totalt 9 lokaler inventerades 2013 och samma lokaler återinventerades 2015. Fem av lokalerna var åtgärdslokaler på vilka biotopvårdande åtgärder genomfördes efter inventeringen 2013, för att stärka populationsstrukturen för tjockskalig målarmussla.  Övriga fyra lokaler var referenslokaler, det vill säga lokaler där inga åtgärder genomförts.

Under inventeringen 2013 plockades alla musslor upp på åtgärdslokalerna för att därefter sumpas i mjärdar uppströms lokalen och återsättas efter utförd åtgärd.  Inventeringen 2015 utfördes som uppföljning efter åtgärderna.

Kontakt