Inventering av rökpipsvamp i Södermanlands län 2006-2007

Om publikationen

Löpnummer: 2010:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Rökpipsvampen är sällsynt svamp där fruktkropparna utvecklas på våren. Arten lever på död hassel men endast där fuktförhållandena är de rätta. Fruktkroppar utvecklas dessutom endast under år med gynnsamma snösmältningsförhållanden.

Artens utbredning är begränsad till sydöstra delarna landet med tyngdpunkt på Uppland, och endast ett 30-tal lokaler i hela landet är kända.

I Södermanland var arten länge endast känd från en enda lokal, Henaredalens naturreservat sydost om Malmköping.

Kontakt