Inventering av mal, Siluris glanis, i Båvenområdet 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Under sommaren 2007 och 2008 genomforde Länsstyrelsen i Södermanlands län en inventering efter den rödlistade fiskarten mal (Silurus glanis) i sjön Båvens vattensystem. Inventeringsarbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med hotade arter och syftet är att få en bättre bild över malens förekomst och utbredning i Båvenområdet.

Vid provfisket användes främst parryssjor som fångstredskap men även kräftburar anvandes på vissa lokaler. Ett elfiske genomfördes också på en åsträcka i Forssaån. Alla fångade malar dokumenterades med koordinater, längd samt vikt. Dessutom märktes malarna med en P.I.T-tag (Passive Integrated Transponder) och ett DNA-prov togs för släktskapsanalys.

Under provfiskena fångades totalt 29 malar, varav 13 st fångades 2007 och 16 st fångades 2008. Under 2008 var två av de 16 fångade malarna återfångster, dvs. de hade fångats och märkts vid ett tidigare tillfälle och nu fångats på nytt,

Kontakt