Inventering av flodnejonöga - ett länsövergripande samveransprojekt i Mälarmynnande vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Föreliggande rapport är frukten av en länsövergripande samverkan mellan länsfiskekonsulenterna vid fiskefunktionerna i de fyra mälarlänen – Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län.

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) är en av trenejonögearter som lever i svenska vatten.
Flodnejonöga är en art som är upptagen på flera listor över hotade eller missgynnade arter. I Sverige är den klassificerad som missgynnad och dessutom råder generell kunskapsbrist över artens utbredning och tätheter. Detta gällde inte minst i Mälaren där endast enstaka exemplar har inrapporterats som beläggsexemplar till Naturhistoriska riksmuseet. Däremot har det cirkulerat en mängd obekräftade uppgifter om att arten förekommer i Mälaren och att den leker i de tillrinnande vattendragen.

Kontakt