Inventering av bottenfauna i Svärtaån, Vedaån och Vretaån 2013 och 2015 inom projektet Målarmusslans återkomst

Om publikationen

Löpnummer: 2018:7

Diarienummer: 511-866-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Bottenfauna är alla de små djur som lever på eller i bottnar i olika vattenmiljöer. Det kan vara insekter, fåborstmaskar, iglar, virvelmaskar, snäckor, musslor och kräftdjur. Genom att undersöka hur mång djur och vilka arter som finns på en plats kan man få en bild av vattenförhållandena på platsen.

I de tre åarna Svärtaån, Vedaån och Vretaån, som presenteras i denna rapport, finns den hotade musselarten tjockskalig målarmussla. För att förbättra miljön för musslan genomfördes 2012-2016 projektet Målarmusslans återkomst (unio crassus for Life), där restaureringsåtgärder genomfördes i dessa åar. 

Tjockskalig målarmussla är långlivad och har en komplicerad livscylkel, där de unga musslorna lever nedgrävda i botten i flera år. Det tar därför flera år innan någon effekt efter restaureringsåtgärder kan ses i musselpopulationen. Effekterna av restaureringsåtgärderna kan istället följas upp genom att titta på övrig bottenfauna. Länsstyrelsen i Södermanlands län har därför låtit Medins Havs- och vattenkonsulter AB genomföra inventeringar av bottenfaunan före och efter åtgärderna.

Resultatet från dessa undersökningar presenteras i denna rapport, som består av två separata rapporter, den första från 2013 och den andra från 2015. I den senare görs jämförelser med resultatet från 2013.

Kontakt