Hur mår ängs- och betesmarkerna i Sörmland?

Om publikationen

Löpnummer: 2019:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

Kärlväxtinventeringar inom ramen för den regionala miljöövervakningen har genomförts under åren 1994 – 2014 i 47 Sörmländska fodermarker. I rapporten jämförs inventeringsresultaten från 2014 med motsvarande inventeringar från år 1994-1995.

Syftet med att övervaka kärlväxter i sörmländska ängs- och hagmarker är att mäta förändringar i vegetationens sammansättning. Bland annat för att se om igenväxningsarter och arter gynnade av kväve ökar. Undersökningen kan också användas för att se på skillnader mellan ängs- och hagmarker i naturreservat och utanför. Programmet används även för att följa upp miljömålen, Ett rikt växt och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Bara naturlig försurning.

Kontakt