Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hanteringsplan för hotade makrofyter i Södermanlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2021:15
Diarienummer:
511-5337-2021
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Bilden visar försättsbladet för rapporten med en bild på en undervattensväxt.

Undervattensväxter är makrofyter som växer helt under vattenytan. Makrofyter omfattar akvatiska makroalger, kärlväxter, mossor och ormbunkar. Makrofyter har en viktig roll för att upprätthålla en god vattenkvalitet och utgör ett fundament för hållbara limniska ekosystem. Hanteringsplanen omfattar arterna sjönajas, spetsnate, styvnate, uddnate, bandnate och uddslinke.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har arbetat utifrån de åtgärdsprogram för vissa hotade natearter, kransalger och sjönajas som tidigare var aktuella. Sjöar har inventerats, vattenkemi analyserats och utsättningar har gjorts. Denna hanteringsplan är en fortsättning i arbetet för att gynna och stärka de utvalda arterna.

Följande hanteringsplan hanterar sex olika arter makrofyter, fem kärlväxter och en kransalg. För varje art redovisas ekologi, förekomst i länet och vilka åtgärder som tidigare gjorts för att stärka populationerna av dessa arter. Särskilda åtgärdsförslag redovisas också för respektive lokal arten förekommer eller har förekommit i.

Kontakt