Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län 1990-2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Reningsverken är uppsamlare av en stor del av samhällets påverkan på miljön. Att följa utvecklingen av halter i slam från reningsverk är därför en bra indikator på hur den generella belastningen på miljön förändras.

Inom den regionala miljöövervakningen har Länsstyrelsen i Södermanlands län sammanställt halter av metaller och organiska föroreningar i slam från tillståndspliktiga reningsverk i länet. Glädjande nog har halterna av metaller och organiska ämnen i slam minskat under perioden och med få undantag underskrider halterna gällande gränsvärden för spridning av slam på jordbruksmark. Vissa av länets reningsverk kan få svårt att uppnå eventuellt nya gränsvärden för kadmium och kvicksilver. Förhoppningen är att insatser kommer att göras för att man fortsättningsvis  kommer att ha ett slam som kan spridas på jordbruksmark.

Kontakt