Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ett klimatneutralt Södermanland 2045

Om publikationen

Löpnummer:
2021:8
Diarienummer:
425-5586-2019
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Framsida På tal om statistik och mänskliga rättigheter

I Paris 2015 enades världens länder om ett globalt avtal för att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader, med en strävan mot 1,5 grader. Kraftfulla styrmedel på internationell och nationell nivå är nödvändiga, men det finns också mycket vi kan göra på regional och lokal nivå. Många kom­muner och andra aktörer, både offentliga och pri­vata, har ambitiösa mål om minskade utsläpp och fossilfrihet. Det är på lokal och regional nivå som många åtgärder genomförs. Städer, kommuner och regioner har dessutom möjlighet att fatta beslut som påverkar andra aktörer i omställningen.

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen under 2018-2021 uppdaterat Klimat- och energistrategi för Södermanlands län i samverkan med länets aktörer. Strategins syfte är att skapa långsiktighet och tyd­lighet i länets klimat- och energiarbete, genom att skapa en gemensam kunskapsbild, ge vägledning i arbetet och stöd för prioriteringar, samt att vara en plattform för samarbete och riktning.

Strategin består av fem fokusområden som beskriver vad vi vill uppnå i Södermanland till 2045; Hållbara resor och trans­porter, Hållbart energisystem, Hållbar användning av energi, Cirkulär ekonomi och hållbar konsum­tion, samt Hållbart jord- och skogsbruk.

En metod för genomförande av strategin har utveck­lats som innebär arbete inom tre faser; att utveckla åtgärder, genomföra åtgärder samt uppföljning. Samverkan är viktig i alla faser. Arbetet är cykliskt, men också parallellt och kontinuerligt inom alla tre faser. Även uppföljning av strategin sker kontinu­erligt.

Det finns många fördelar, regionalt och lokalt, med ett gemensamt arbete för minskade klimatutsläpp och en omställning till cirkulära och fossilfria sam­hällssystem. Mervärdena av förnybar energi, ener­gieffektivisering och minskad konsumtion är ex­empelvis renare luft, bättre närmiljö, och en säkrad energiförsörjning och krisberedskap – sammanfat­tat en hållbar regional utveckling. Klimatåtgärdsar­betet i Södermanland är tätt sammankopplat med utvecklingen i länet – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Tillsammans kan vi i Södermanland göra skillnad för vår framtid, när­miljö och vår planet i stort. Länets medborgare, fö­retagare, politiker, myndigheter och organisationer har alla möjlighet att genom små och större åtgärder bidra till ett klimatneutralt Södermanland 2045.

Kontakt