Dykinventering av stormusslor 2017- En översiktlig dykinventering i Södermanlands-, Östergötlands och Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:9

Diarienummer: 511-1765-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Under sommaren 2017 inventerades ett antal vattendrag i Södermanlands-, Östergötlands och Örebro län. Då fokus var på djupa och/eller grumliga vattendrag utfördes inventeringarna genom dykning. Totalt inventerades 31 lokaler. På 25 av lokalerna utfördes inventeringen med utslumpade provrutor, medan övriga sex lokalerna undersöktes översiktligt. Undersökningen visar att det fortfarande går att hitta nya vattendrag i Sverige med skyddsvärda stormusslor. Vid inventeringen bekräftades tjockskaliga målarmussla på tio nya lokaler. Äkta målarmussla och flat dammussla bekräftades på vardera 12 nya lokaler. Däremot konstateras en tämligen låg föryngringsgrad på alla de undersökta lokalerna. På endast en lokal hittades en juvenil (< 30 mm) tjockskalig målarmussla. Juvenila musslor av arterna äkta målarmussla, allmän- och större dammussla hittades också bara på en lokal. Juvenila individer av flat dammussla hittades på två lokaler medan juvenil spetsig målarmussla hittades på sju olika lokaler. Detta visa att det förmodligen finns musselförekomster kvar att upptäcka i djupa och svårinventerade vattendrag där traditionella metoder som vattenkikare inte kan användas.

Kontakt