Bottenfauna i Södermanlands län 2016. Biologisk uppföljning i kalkade vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2019:13
Diarienummer:
581-1692-2016
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Södermanland är ett län med många sjöar och vattendrag och därmed gott om rekreationsområden för allmänheten, som vi bör värna om. Sjöar och vattendrag drabbas av försurning när frätande syror faller ner i vattnet via regn. De frätande syrorna bildas ur bland annat industrins och biltrafikens utsläpp av svaveldioxid respektive kväveoxid.

De områden som generellt är mest känsliga för försurning är Kolmården och Mälarmården och dess mindre sjöar. I Södermanlands län har sjöar kalkats sedan början på åttiotalet. Kalkning är en mycket viktig åtgärd för att upprätthålla den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag. Kalkningen är även en förutsättning för att nå det regionala miljömålet "Bara naturlig försurning".

Kontakt