Bottenfauna i Södermanlands län 2012. Biologisk uppföljning i kalkade vatten.

Om publikationen

Löpnummer:
2012:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

I Södermanlands län har sjöar kalkats sedan början på åttiotalet. Kalkning är en mycket viktig åtgärd för att upprätthålla den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag. Kalkningen är även en förutsättning för att nå det regionala miljömålet "Bara naturlig försurning".

Våren år 2012 lät Länsstyrelsen i Södermanlands län uppdra åt konsult att utföra provtagning och analys av bottenfauna i tio sjöar och ett vattendrag i länet inom ramen för kalkningens biologiska effektuppföljning. Resultatet redovisas i denna rapport.

Bottenfaunaundersökningarna har genomförts i länets kalkade sjöar sedan år 2002.

Kontakt