Bottenfauna i Södermanlands län 2011. Biologisk uppföljning i kalkade vatten.

Om publikationen

Löpnummer:
2012:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Kalkning av sjöar och vattendrag är en mycket viktig åtgärd för att upprätthålla den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag. Kalkningen är även en förutsättning för att nå det regionala miljömålet ”Bara naturlig försurning”. I Södermanlands län har sjöar kalkats sedan början på åttiotalet.

Våren år 2011 lät Länsstyrelsen i Södermanlands län uppdra åt konsult att utföra provtagning och analys av bottenfauna i åtta sjöar i länet inom ramen för kalkningens biologiska effektuppföljning.

Resultatet redovisas i denna rapport.

Bottenfaunaundersökningarna har genomförts i länets kalkade sjöar sedan år 2002.

Kontakt